Prof. Dr. İPEK KALEMCİ TÜZÜN

Turizm ve Otelcilik ProgramıTel : 0312 246 6666 / 1698
E-Posta : tuzun[at]baskent.edu.tr
 • Doktora (2006), Gazi Üniversitesi, İşletme
 • Yüksek Lisans (2001), Çankaya Üniversitesi, İşletme
 • Lisans (1995), Bilkent Üniversitesi, Turizm İşletmeciliği

Çalışma Alanları


 • YÖNETİM VE ORGANİZASYON

Projeler


 • Araz Takay B, Kalemci Tüzün İ, Batum U. Ankara'da Kadın Girişimciliği: Örnekler ve Yol Haritası. ", ", Ankara Kalkınma Ajansı", 31/12/2013.

Kitaplar


 • Kalemci Tüzün İ, Ergül M, Johnson C. Ipek Kalemci Tüzün, Mehmet Ergül, Colin Johson editors. Sustainable Tourism Practices in the Mediterranean. London: Routledge taylor Francis; 2019

 • Kalemci Tüzün İ. Yonca Deniz Gürol , Evrim Gemici editors. Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi El Kitabı. İstanbul: Nobel; 2017. p.71-82.

 • Eser H, Kalemci Tüzün İ. Otel İşletmelerinde İnsan Kaynakları Yönetimi. In:Yılmaz Akgündüz editors. Otel İşletmeciliği. İstanbul: Paradigma Akademi; 2017. p.1-15.

 • Kalemci Tüzün İ, Varoğlu K. İletişim. In:Ünsal Sığrı/Sait Gürbüz editors. Örgütsel Davranıi. Ankara: Beta; 2017

 • Araz Takay B, Kalemci Tüzün İ. Bahar Araz Takay İpek kalemci Tüzün editors. İz Bırakan Adımlar: 41 Girişimci kadının İlham Veren Hikayeleri. ankara: Siyasal yayınevi; 2016

Makaleler


 • Kalemci Tüzün İ. Girişimcilik Yolundaki Kadınların Sesi. Ankara Eczacı Odası yayın Organı (DOZ), 2019; 2(24):76-78.

 • Kalemci R, Kalemci Tüzün İ. Understanding protestant and islamıc work ethic studies:A content analysis of articles. Journal of Business Ethics, 2017; -:0-10. ( SSCI : Social Sciences Citation Index )

 • Kalemci Tüzün İ, Çetin F, Basım H. Improving job performance through identification and psychological capital. International Journal of Productivity and Performance Management, 2017; :-. ( Emerging Sources Citation index (ESCI), DOAJ,EBSCO,Index Scholar, Scopemed,Google Scholar,Web of Science,Türkiye Atıf Dizini )

 • Kalemci Tüzün İ, Araz Takay B. Patterns of Female Entrepreneurial Activities in Turkey. Gender in Management: An International Journal, 2017; 32(3):166-182. ( Emerging Sources Citation Index )

 • Kalemci Tüzün İ, Kalemci R. Workplace deviance and human resource management relations: A case study of Turkish hotel employees. Journal of Human Resources in Hospitality & Tourism, 2017; :-. ( SCOPUS )

 • Kalemci Tüzün İ, Çetin F, Basım H. Deviant employee behavior in the eyes of colleagues: the role of organizational support and self-efficacy. Eurasian Business Review, 2016; :-. ( Emerging Sources Citation Index )

 • Kalemci R, Gökoğlu M, Kalemci Tüzün İ. Örgütsel Alanda Kurumsal Mantıklar Arası Oluşan Çelişki: Türk Askerlik Hizmeti Alanı Örneği. Eskişehir Osmagazi Üniversitesi İİBF Dergisi, 2015; 10(2):1-15. ( ECONLIT )

 • Araz Takay B, Kalemci Tüzün İ. Kadın Girişimciler Schumpeter?in Girişimcisi Olursa?. Niğde Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 2015; 8(1):249-259. ( EBSCO )

 • Kalemci Tüzün İ, Çetin F, Basım HN. The Role of Psychological Capital and Supportive Organizational Practices in the Turnover Process. ODTÜ Gelişme Dergisi, 2014; 41(2):85-103. ( ECONLIT )

 • Kalemci Tüzün I. Konaklama işletmelerinde insan kaynakları yönetimi uygulamalarının farklılıkları ve işgücü devir hızıyla ilişkileri. İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi, 2013; 1(42):61-76. ( EBSCO )

 • Kalemci Tüzün İ. İKY Uygulamalarının Etkililiğinin Çalışan Algılamaları Bağlamında Araştırılması: İK Birimi Saygınlığının Rolü. Yönetim ve Ekonomi Dergisi, 2013; 20(1):171-185. ( ECONLIT )

 • Ogutveren Gonül Ö, Kalemci Tüzün İ, Gökoğlu M. The Impact of External Social Capital on Human Resource Management Practices. International Journal of Human Resource Studies, 2013; 3(4):27-44. ( EBSCO )

 • Kalemci Tüzün I. Organizational Levels of Analysis of Communication Satisfaction and Identification in Relation to Job Satisfaction. Journal of Economics, Business and Management, 2013; 1(1):1-5. ( EBSCO )

 • Kalemci Tüzün İ, Kalemci RA. Organizational and Supervisory Support in Relation to Turnover Intentions. Journal of Managerial Psychology, 2012; 27(5):518-534. ( SSCI : Social Sciences Citation Index )

 • Kırkbeşoğlu, E, Kalemci Tüzün İ. Bireycilik-Toplulukçuluk İkileminde Mesleki Özdeşleşme Ve Örgütsel Özdeşleşme Ayrımı. Organizasyon ve Yönetim Bilimleri Dergisi, 2009; 1(1):1-10.

 • Kalemci Tüzün İ, Çağlar İ. Investigating the Antecedents of Organizational Identification. Doğuş Üniversitesi Dergisi, 2009; 10(2):284-293. ( ECONLIT )

 • Kalemci Tüzün İ. The Impact of Identification and Commitment on Job Satisfaction:The Case of a Turksih Service Provider. Management Research News, 2009; 32(8):728-738. ( SCOPUS )

 • Kalemci Tüzün İ, Korkmaz Devrani T. Müşteri memnuniyeti ve müşteri çalışan etkileşimi üzerine bir araştırma. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İ.İ.B.F Dergisi, 2008; 3(2):13-24. ( EBSCOhost )

 • Kalemci A, Kalemci Tüzün İ. Örgütsel alanda Meşruiyet Kavramının Açılımı: Kurumsal ve Stratejik Meşruiyet. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 2008; 13(2):403-413. ( EBSCO )

 • Kalemci Tüzün İ, Çağlar İ. Örgütsel Özdeşleşme Kavramı ve İletişim Etkinliği İlişkisi. Journal of Yaşar University, 2008; 3(9):1011-1027. ( Ulrichs Proquest CSA )

 • Kalemci Tüzün İ, Kırkbeşoğlu E. Türkiye'de Sigorta Sektöründe Örgütsel Bağlılık Oluşumuna Örgütsel Güven ve İş Tatmini Etkisi. Sigorta Araştırmaları Dergisi, 2008; (5):47-57.

 • Kalemci Tüzün İ. Güven, Örgütsel Güven ve Örgütsel Güven Modelleri. Karamanoğlu Mehmetbey İ.İ.B.F. Dergisi, 2007; (13):93-118.

 • Özdoğan F, Kalemci Tüzün İ. Öğrencilerin Üniversitelerine Duyduklari Güven Üzerine Bir Araştirma. Kastamonu Üniversitesi, Kastamonu Eğitim Dergisi, 2007; 15(2):639-650.

 • Kalemci Tüzün İ. Antecedents of Turnover Intention toward a Service Provider. The Business Review, Cambrigde, 2007; 8(2):128-133. ( ABI/INFORM(PROQUEST) )

 • Kalemci Tüzün İ, Özdoğan FB. Örgütsel Kimlikte Pazar Odaklılığın Rolü. Bandırma İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Akademik Fener, 2006; (6):89-101.

 • Kalemci Tüzün İ. General Overview of Training Effectiveness and Measurement Models. Gazi Üniversitesi Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi Dergisi, 2005; (1):155-169.

Bildiriler


 • Uludağ C, Güzel Şahin G, Kalemci Tüzün İ. Slow Food Travel in Gastronomy Tourism: The Case of Seferihisar. IV. Uluslararası Gastronomi Turizmi Araştırmaları Kongresi: ; 19/09/2019 - 21/09/2019

 • Araz B, Kalemci Tüzün İ. Sosyal Kimlik Belirginliği, Yerleşiklik ve Girişimcilik Odakları;Girişimci kadınlar Üzerine Nitel Bir Çalışma,. Yenilik Üzerine Kuramsal, Sektörel ve Güncel Tartışmalar Çalıştayı,: Hacettepe Üniversitesi, Ankara; 19/12/2018 - 20/12/2018

 • Kalemci Tüzün İ, Mehmet E, Tanaka K, Johnson C. The Influence of Cultural Orientation on Employee Job Performance: Cases from Turkish and Japanese Hotel Employees. EuroCHRİE2018: Dublin, Ireland; 07/11/2018 - 09/11/2018

 • Kalemci Tüzün İ. İzlenim Yönetimi ve Sivil Toplum Kuruluşları. Sivil Toplum Kuruluşlarında liderlik Çalışayı: Ankara, başkent Üniversitesi; 10/03/2018

 • İçirgen H, Kalemci Tüzün İ. İKY Uygulamalarının Etkililiği ve İşveren Markasının Çalışan İşten Ayrılma Niyetine Etkileri. 25. Yönetim ve Organizasyon Kongresş: Ankara; 25/05/2017 - 25/07/2017

 • Çetin F, Tüzün İK. Örgütsel Destek Kaynakları Ve Algılanan İş Stresi İlişkisinde Psikolojik Sermayenin Rolü Üzerine Boylamsal Bir Araştırma. 4. Örgütsel Davranış Kongresi: Çukurova Üniversitesi, Adana; 04/11/2016 - 05/11/2016

 • Kalemci R, Kalemci Tüzün İ. istinctive Concepts of Protestant Work Ethic (PWE) and Islamic Work Ethic (IWE): A Content Analysis of Articles. 20th EBES Conferebce: Viyana, Avusturya; 28/09/2016 - 30/09/2016

 • Kalemci Tüzün İ, Kalemci R. İKY İşlevleri Ve Hat Yöneticileri Etkililiğinin Çalışan İş Performansına Etkileri Üzerine Bir Araştırma. 24. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi: Sabancı Üniversitesi, İstanbul; 29/05/2016 - 31/05/2016

 • Çetin F, Kalemci Tüzün İ. Örgütsel Destek Kaynaklarının Çalışan İş Stresi Üzerindeki Etkisine Örtük Gelişim Modeli İle Bakış. 24. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi: Sabancı Üniversitesi, İstanbul; 29/05/2016 - 31/05/2016

 • Çetin F, Kalemci Tüzün İ, Basım H. Türkiyedeki Beş Faktör Kişilik Özellikleri Araştırmalarının Meta Analizi,. 3. Örgütsel Davranış Kongresi: Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Tokat.; 06/11/2015 - 08/11/2015

 • Çetin F, Kalemci Tüzün İ, Çelik D. Bireysel İş Performansına Yönelik Çabada Hangi Psikolojik Motivasyon Faktörleri Etkilidir? Örtük Gelişim Model Analizi. 3. Örgütsel Davranış Kongresi: Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Tokat.; 06/11/2015 - 08/11/2015

 • Kalemci Tuzun İ, Kalemci A. Performance Appraisal Applications and Work Performance Relations: A Case from Turkish Hotel Employees. International Business and Economic Research Conference: Londra; 03/08/2015 - 06/08/2015

 • Kurt E, Kalemci Tüzün İ, Azizoğlu Ö. Örgütsel Sosyal Destek Kaynaklarının Algılanan İş perfromansı Üzerindeki Etkileri Üzerine Bir Araştırma. 23. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi: Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi; 14/05/2015 - 16/05/2015

 • Ipek KT, Bahar A, Ufuk B, Sezgin C. A RESEARCH ON WOMEN ENTREPRENEURSHIP IN TURKEY. 3rd International OFEL Conference on Governance,Management and Entrepreneurship: Dubrovnik; 17/04/2015 - 18/04/2015

 • Kalemci Tüzün I, Çetin F, Basım H. Çalışanların Özdeşleşme Kaynaklarının Psikolojik Dayanıklılık ve İş Performansıyla. 2. Örgütsel Davranış Kongresi: Melikşah Üniversitesi; 07/11/2014 - 08/11/2014

 • Kalemci Tüzün I, Çetin F, Basım HN. ÖRGÜTSEL DESTEK İLE NORMLARDAN SAPMA DAVRANIŞLARI İLİŞKİSİNDE ÖZYETERLİLİĞİN BİÇİMLENDİRİCİ ROLÜ. 21. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi: Kütahya; 30/05/2013 - 01/06/2013

 • Kalemci Tüzün İ. Organizational levels of analysis of communication satisfaction and ıdentification in relation to job satisfaction. 2 nd International Conference on Economics Business and: Roma, İtalya; 24/02/2013 - 25/02/2013

 • Kalemci Tüzün İ, Çetin F, Basım H. Algılanan Örgütsel Destek Ve İşten Ayrılma Niyeti İlişkisinde Örgütsel Psikolojik Sermayenin Rolü. 20. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi: İzmir; 24/05/2012 - 26/05/2012

 • Kalemci Tüzün İ, Kalemci A. Algılanan İKY Uygulamalarının Çalışan Tutum Ve Davranışlarına Etkisi: İK Biriminin Biçimlendirici Rolü. 19. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi: Çanakkale, Türkiye; 26/05/2011 - 28/05/2011

 • Kalemci A, Gokoglu M, Kalemci Tüzün İ. Örgütsel Alanda Kurumsal Mantıklar Arası Oluşan Çelişki: Türk Askerlik Hizmeti Alanı Örneği. 19. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi: Çanakkale, Türkiye; 26/05/2011 - 28/05/2011

 • Kalemci Tüzün İ. The relationship between leader identification and job satisfaction: Investigating the role of paternalism. European Applied Business Research: ; 07/06/2010 - 10/06/2010

 • Kalemci Tüzün İ, Kırkbeşoğlu E. Çoğul Özdeşleşme Düzeylerine Etki Eden Faktörler: Sigortacılık Sektöründe Görgül Bir Çalışma. 18. Ulusal Yönetim Organizasyon Kongresi: Adana; 20/05/2010 - 22/05/2010

 • Kırkbeşoğlu E, Kalemci Tüzün İ. Bireycilik-Toplulukçuluk İkileminde Mesleki Özdeşleşme ve Örgütsel Özdeşleşme Ayrımı. Yönetim ve Ekonomi Bilimleri Konferansı: İzmir; 24/09/2009 - 25/09/2009

 • Öğütveren Gönül Ö, Kalemci Tüzün İ, Gökoğlu M. External Social Capital Formation Within Organization: It's impact on Intraorganizational Relations. Second International Conference on Social Sciences: ; 10/09/2009 - 12/10/2009

 • Kalemci Tüzün İ, Kirkbeşoğlu E. Özdeşleşme Kaynakları ve İşten Ayrılma Niyeti İlişkisi: Sigortacılık Çalışanları Üzerinde Bir Araştırma. 16. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi: Antalya, Türkiye; 16/05/2008 - 18/05/2008

 • Kalemci Tüzün İ. Örgütsel Güven, Örgütsel Kimlik Özellikleri ve Özdeşleşme İlişkisi. Görgül Bir Çalışma. 15. Ulusal Yönetim Organizasyon Kongresi: Sakarya, Türkiye; 25/05/2007 - 27/05/2007

 • Kalemci Tüzün İ. Identification, Commitment and Job Satisfaction Relations: An Appliance Centred on Banking Business Employees. XIII European Work and Organizational Psychology Congress: Stockholm,Sweeden; 20/07/0905 - 20/07/1205