Prof. Dr. NALAN AKDOĞAN

Muhasebe ve Finansal Yönetim ProgramıTel : 0312 246 6693
E-Posta : nakdogan[at]baskent.edu.tr
 • Doktora (1977), Gazi Üniversitesi, Muhasebe
 • Lisans (1971), Gazi Üniversitesi, Muhasebe

Çalışma Alanları


 • MUHASEBE VE FİNANS

Kitaplar


 • Akdoğan N. İnşaat ve Gayrimenkul Muhasebesi. : ; 2019

 • Akdoğan N, Aktaş R, Deran A, Erhan DU, Acar V. Türkiye Muhasebe Standartları İle Uyumlu Sektörel Muhasebe. Ankara: Gazi Kitapevi Tic. Ltd..şti; 2011

 • Akdoğan N. Prof. Dr. NALAN AKDOĞAN editors. TEK DÜZEN MUHASEBE SİSTEMİNDE MALİYET MUHASEBESİ UYGULAMALARI - YENİLENMİŞ 8. BASKI. ANKARA: GAZİ KİTAPEVİ; 2009

Makaleler


 • Akdoğan N. Borsa İstanbul (BİST) Şirketlerinin 2017 ve 2018 Yıllarındaki Denetim Görüşleri İle Bağımsız Denetçi Raporlarında. Muhasebe ve Denetime Bakış, 2020; (59):1-19. ( EBSCO )

 • Akdoğan N, Sultanoğlu B. KAR TANIMININ MUHASEBE KURAMINDAKİ GELİŞİMİ VE GÜNÜMÜZDE FİNANSAL RAPORLARDAKİ SUNUMUNUN KARŞILAŞTIRMALI OLARAK İNCELENMESİ. Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi, 2019; 20(4):641-677. ( EBSCO )

 • Akdoğan N, Bülbül S. BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORLARINDA KİLİT DENETİM KONULARININ BİLDİRİLMESİNDE BİST 100 ŞİRKETLERİNDEKİ İLK UYGULAMA SONUÇLARININ DEĞERLENDİRMESİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA. Muhasebe ve Denetime Bakış, 2019; (56):1-24. ( EBSCO )

 • Akdoğan N, Muluk Z. BAĞIMSIZ DENETİM STANDARTLARI KAPSAMINDA GRUP ŞİRKETLERİNİN ÖNEMLİLİK DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ-KULLANILAN YÖNTEMLERİN İNCELENMESİ BAYESİAN MODELİ UYULAMASININ DEĞERLENDİRİLMESi. MUHASEBE BİLİM DÜNYASI DERGİSİ, 2019; 21(3):704-732. ( EBSCOhost )

 • Aydin O, Akdoğan N. KAMU REFORMU İLE GELİŞEN DEVLET MUHASEBE STANDARTLARI VE FİNANSAL RAPORLAMA: UNESCO ÖRNEĞİ. Muhasebe ve Debetime Bakış, 2019; (58):1-24. ( EBSCO )

 • Akdoğan N. FİNANSAL RAPORLAMA STANDARTLARIYLA UYUMLU OLMASI AMACIYLA TEKDÜZEN HESAP PLANININ GÜNCELLEMESİNE YÖNELİK KGK TARAFINDAN YAYIMLANAN TASLAK METNİN DEĞERLENDİRİLMESİ. MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMALARI, 2019; 12(3):745-785. ( EBSCOhost )

 • Akdoğan N, Bülbül S. ORTAK KONTROLE TABİ İŞLETME BİRLEŞMELERİNDEKİ FİNANSAL RAPORLAMA FARKLILIKLARINA İLİŞKİN BIST 100 VE KURUMSAL YÖNETİM ENDEKSİ ŞİRKETLERİNİN İNCELEMESİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA. Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi, 2018; 20(3):531-557. ( EBSCOhost )

 • Akdoğan N, Güdü ES, Işik A, Sevindik İ. 2014-2016 Yılları Arasında BIST Şirketleri İle İlgili Denetim Görüşleri. Muhasebe ve Denetime Bakış, 2018; (54):1-18. ( EBSCO )

 • Akdoğan N, Akdoğan MU. Büyük Veri - Bilişim Teknolojisindeki Gelişmelerin Muhasebe Uygulamalarına ve Muhasebe Mesleğine Etkisi. Muhasebe ve Denetime Bakış, 2018; (55):1-14. ( EBSCO )

 • Akdoğan N, Aydin O. Kamu Özel İşbirliği Uygulamalarının Dünyada ve Türkiye?deki Durumu Tfrs 12 Yorum İmtiyazli Hizmet Anlaşmaları ve Devlet Muhasebe Standardı 32 Hizmet İmtiyaz Sözleşmeleri Kapsamında Değerlendirilmesi ve Örnek Bir Uygulama. Muhasebe ve Denetime Bakış, 2018; (53):1-38. ( EBSCO )

 • Aydin O, Akdoğan N, Yanik S. Analysis Of Disclosures About Risk Management And Risk Measures Within The Annual Reports Of Manufacturing Companies Listed On Borsa Istanbul 100 Index.. Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi, 2017; 19(4):1018-1033. ( EBSCO )

 • Akdoğan N, Gülhan O, Aktaş M. The Relationship Between Corporate Social Responsibility Reporting and Corporate Governance: Evidence from Turkish Banking Sector. Journal of Modern Accounting and Auditing, 2017; (13):181-195. ( EBSCO )

 • Çetinkaya N, Akdoğan N. Risk Odaklı Denetimde Denetim Kanıtının Kalitesinin Önemi ve Bir Araştırma. Muhasebe Bilim Dünyası, 2017; 1(Suppl19):109-133. ( EBSCO )

 • Köksal MO, Akdoğan N. Bankacılıkta Yeni Nesil Finansal Ürünlerin Muhasebeleştirilmesine İlişkin Uygulama Önerisi. Muhasebe Bilim DÜnyası Dergisi, 2017; 19(2):439-455. ( EBSCO )

 • Gürol B, Akdoğan N. Türkiye ve Avrupa Birliği Üyesi Ülkelerden Seçilen Bankaların Finansal Tablolarında Sunulan Muhasebe Politikalarının Uluslararası Finansal Raporlama Standartları Açısından İncelenmesi. Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi, 2016; 18(4):721-740. ( EBSCO )

 • Gürol B, Akdoğan N. BANKA FİNANSAL TABLOLARININ UMS 1 FİNANSAL TABLOLARIN SUNULUŞU STANDARDI KAPSAMINDA İNCELENMESİ. MUHASEBE BİLİM DÜNYASI DERGİSİ, 2016; 18(2):337-368. ( EBSCOhost )

 • Akdoğan N, Çetinkaya N. Türkiye'de Bulunan Büyükşehir Belediyeleri'nin Şeffaflık ve Hesap Verebilirlik Açısından İncelenmesi. Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi, 2016; 1:-. ( EBSCOhost )

 • Akdoğan N, Aktaş M, Gülhan O. Borsa İstanbul'da Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Düzeyinin Bağımsız Denetçi Görüşlerine Etkisi ve Bağımsız Denetim Piyasa Yapısı Ulusal Pazar - Gözaltı Pazarı - Kurumsal Yönetim İndeksi. Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi, 2016; 18(1):-. ( EBSCOhost )

 • Akdoğan N, Gülhan O, Aktaş M. HALKA AÇIK ŞİRKETLERDE BAĞIMSIZ DENETÇİ GÖRÜŞLERİ BORSA İSTANBUL GÖZALTI PAZARI ÖRNEĞİ. Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi, 2015; 2(17):245-259. ( ? )

 • Akdoğan N, Aktaş M, Gülhan O. BORSA İSTANBUL?DA BAĞIMSIZ DENETİM ŞİRKETLERİ VE BAĞIMSIZ DENETİM GÖRÜŞLERİ ÜZERİNE BİR İNCELEME. Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi, 2015; 1(20):-. ( ? )

 • Akdoğan N, Öztürk C. A Country Specific Approach to IFRS Accounting Policy Choice in the European, Australian and Turkish Context. Emerging Markets Journal, 2015; 5(1):59-81. ( ? )

 • Akdoğan N, Öztürk C. Avrupa, Avustralya ve Türkiye'de Hisse Senetleri Borsada İşlem Gören İşletmelerin Maruz Kaldıkları Risklerin Türev Ürünlerle Yönetilmesi ve Likidite ve Kredi Riski Yöntemi. Muhasebe ve Denetime Bakış Dergisi, 2014; 1(42):7-18. ( ? )

 • Akdogan U, Akdogan N. Türk Ticaret Kanunu'nun Kurumdal Yönetim İlkelerine İlişkin Düzenlemelerinin Sermaye Piyasası Kurulu Tarafından Yayımlanan Kurumsal Yönetim İlkeleriyle Uyumunun Karşılaştırmalı olarak Analizi. Muhasebe ve Denet'me Baki;, 2011; 4(35):1-31. ( ? )

 • Akdoğan N, Aktaş R, Ünal S. Effects of Inflation Accountıng on Fınancıal Ratıos:An Empirical Analysis of Non- Financial Firms Listed on İstanbul Stock Exchange. The Icfai University Journal of Accounting Research,, 2009; VIII(2):47-62. ( EBSCO )

 • Ünsal A, Akdoğan N. İMKB'DE İŞLRM GÖREN HOLDİNG İŞLETMELERİN KURUMSAL ETİK DEĞERLERE UYUM DÜZEYLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI ÜZERİNE BİR İNCELEME. MUHASEBE BİLİM DÜNYASI DERGİSİ- THE WORLD OF ACCOUNTING SCINCE, 2009; 11(3):1-18. ( EBSCO )

Bildiriler


 • Akdoğan N. KURUMSAL RAPORLAMADA SON GELİŞMELER. 5.Güncel Muhasebe Konuları: Ankara; 03/01/2020 - 05/01/2020

 • Akdoğan N, Sultanoğlu B. ENTEGRE RAPORLARDAKİ İÇERİK ÖĞELERİNİN TÜRKİYE VE ULUSLARARASI KARŞILAŞTIRILMASI. 5. Güncel Muhasebe Konuları: ANKARA; 03/01/2020 - 05/01/2020

 • Akdoğan N, Soylu B, Kiliç G. Sürdürülebilir Sigorta İlkeleri Kapsamında Türk Sigorta Sektörünün Değerlendirilmesi. 4. Ulusal Sigorta ve Aktüerya Kongresi: ANKARA; 24/06/2019 - 25/06/2019

 • Akdoğan N. Finansal raporlamada sürdürülebilirlik. INTERNATIONAL CONFERENCE ON ECONOMICS ,FINANCE AND MANAGEMENT: İSTANBUL; 17/04/2019 - 19/04/2019

 • Akdoğan N, Selimoğlu S. SUSTAINABILITY ACCOUNTING AND CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY IN TURKEY AND ITS REGION. AUSSRE 2019 INTERNATIONAL CONFERANCE ON INTERDISCIPLINARY SOCIAL SCIENCES, BUSINESS MANAGEMENT AND SUSTAINABLE DEVELOPMENTS: AVUSTRALYA SYDNEY; 09/02/2019 - 10/02/2019

 • Akdoğan N. TEK DÜZEN HESAP PLANININ GÜNCELLENME İHTİYACI. TÜRK VERGİ SİSTEMİNDE VE MUHASEBE STANDARTLARINDAKİ GÜNCEL GELİŞMELERİN MUHASEBE UYGULAMALARINA ETKİSİ: ANTALYA; 05/12/2018 - 09/12/2018

 • Türkcan M, Akdoğan N. Uluslararası Değerleme Standartlarında Etik İlkeler ve Uluslararası Denetim Standartları ile Karşılaştırmalı İncelenmesi. 15. Uluslararası Muhasebe Konferansı: Nevşehir; 13/09/2018 - 15/09/2018

 • Akdoğan N, Sultanoğlu B. The Development Of Profit Definition Within The Theory Of Accounting And Investigation Of Its Presentation In The Current Financial Reports As A Comparative Study. 15. Uluslararası Muhasebe Konferansı: Nevşehir; 13/09/2018 - 15/09/2018

 • Akdoğan N, Kiliç G. TMS 12 GELİR VERGİSİ STANDARDININ BANKALARIN DÖNEM NET KARINA ETKİSİ. 1. ULUSLARARASI BANKACILIK KONGRESİ: ANKARA; 04/05/2018 - 05/05/2018

 • Akdoğan N, Çetinkaya Bilgin N. Adoption of EU Directive 2013/34/ EU in 10 European Countries and Comparison with the Standards Applied in Turkey". International Conference On Economics Finance and Management Program: İSTANBUL; 03/05/2018 - 04/05/2018

 • Akdoğan N. BOBİ FRS? nin Muhasebe Uygulamalarına Etkileri. BOBİ-FRS?nin Muhasebe Meslek Mensuplarına Yansımaları Açısından Değerlendirilmesi: MERSİN; 02/03/2018

 • Akdoğan N. KÖİ uygulamalarının özel sektörde Vergi Usul Kanunu ve Türkiye Muhasebe Standartları/Türkiye Finansal Raporlama Standartları?na göre muhasebeleştirilmesi ve raporlanması. Kamu Özel İş Birliği (KÖİ) Konulu Konferans: ; 25/10/2017

 • Akdoğan N, Yanık S. Reporting and Aduting of Financial and Nonfinancial Information in the frame of Corporate Sustainability. 14. Uluslararası Muhasebe Konferansı: Tiran/ARNAVUTLUK; 11/10/2017 - 13/10/2017

 • Akdoğan N, Muluk Z. Materiality Levels Setting for Group Companies within Independent Audit Standards. 14. Uluslararası Muhasebe Konferansı: Tiran/ARNAVUTLUK; 11/10/2017 - 13/10/2017

 • Akdoğan N, Oral AS, Gülhan O. Green Bankıng Practıces And A Rating Application On Turkish Banking Sector. 14. Uluslararası Muhasebe Konferansı: Tiran/ARNAVUTLUK; 11/10/2017 - 13/10/2017

 • Aydin O, Yanik S, Akdogan N. ANALYSIS OF DISCLOSURES ABOUT RISK MANAGEMENT AND RISK MEASURES WITHIN THE ANNUAL REPORTS OF MANUFACTURING COMPANIES LISTED ON ISTANBUL STOCK EXCHANGE BIST 100 INDEX.. 14. Uluslararası Muhasebe Konferansı: Tiran/ARNAVUTLUK; 11/10/2017 - 13/10/2017

 • Akdoğan N. International Aduting Standards For Public Sector and an Assessment About Turkish Supreme Audit Institution's (Turkish Court Of Accounts (TCA)) Auditing Procedures in Comparison with the I.A.S. 14. Uluslararası Muhasebe Konferansı: Tiran/ARNAVUTLUK; 11/10/2017 - 13/10/2017

 • Akdoğan N, Sultanoğlu B. TFRS Uygulamasının İktisadi Gelişmeye Katkısı. Muhasebe ve Denetim Sempozyumu: İSTANBUL; 27/09/2017 - 28/09/2017

 • Akdoğan N. Yerel Finansal Raporlama Çerçevesi. ICEFM 2017: International Conference on Economics, Finance and Management: İSTANBUL; 13/04/2017 - 15/04/2017

 • Akdoğan N. VUK Yasası'nın Muhasebe Standartları İle Uyumlu Hale Gelmesi İçin Yapılması Gereken Değişiklik Önerileri . Ankara YMM Odası: Ankara; 08/01/2016

 • Akdoğan N, Aydin O. The Importance and Role of Corporate Sustainability Reports in Promoting Transparancy and Accountability- Analyzing Fiscal Sustainability of Companies Listed Borsa Istanbul Sustainability Index. The 6th International Conference On Governance, Fraud, Ethics and Social Responsibility: Malaysia; 18/11/2015 - 19/11/2015

 • Öztürk C, Akdoğan N. Alternative Accounting Policies & Some Critics On disclosure Quality in terms of İFRS: observations in the European, Australian & Turkish Context. 2014 International Conference of Critical Accounting Hunter College: New York City, Ny, USA; 16/04/2014 - 17/04/2014

 • Akdoğan N. TMS 12 Gelir Vergileri (Kurum Kazancı Üzerinden Hesaplanan Vergiler) Standardıın incelenmesi ve örnek Uygulamalar. III ınternatıonal Conference on Luca Pacoili in Accountıng History and III Balkans and Middle East Countries Conferences on Accountıng and Accountıng History (3BMAC): İstanbul; 18/06/2013 - 22/06/2013

 • Akdoğan N. Türk Ticaret Kanunu'nun Muhasebe Uygulamalarına Yansımaları. Muhasebe Uygulamaları ve Vergi Mevzuatı Sempozyumu-VIII: Kıbrıs; 07/11/2012 - 11/11/2012

 • Akdoğan N. The Effects of New Turkish Trade Code on Corporate Governance Principles and Evaluation on Application in Turkey. 3 rd Internatıonal Conference Fraud Ethics and Social Responsibility: Nevşehir; 07/06/2011 - 11/06/2011

 • Akdoğan N. Mobilya İmalatı Sektöründe Muhasebe/ Finans, Vergi, Denetim ve Hukuk. Türkiye Sektörel Muhasebe Uygulamaları Sempozyumu- II: Kayseri; 03/03/2011 - 06/03/2011